4K

4K Cov Me Nyuam Hnub Nyoog Yau Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online

Ntawm no yog ib cov tseem ceeb ntawm tej yam npaj siab rau nej tus me nyuam kawm ntawv 4K/hnub nyoog yau txoj kev kawm hauv computer/online!

Cov xib fwb 4K yuav muab kev qhia ntawv rau tag nrho sawv daws rau cov hnub Mondays, Tuesdays, Thursdays thiab Fridays nyob hauv Zoom, nrog rau tej tshooj ntawv kawm tsis koom ua ke los yog kawm ywj siab ntxiv uas yuav ua tau tiav lub sij hawm kab ntsab rau cov yim neeg. Txhua tus me nyuam kawm ntawv thiab cov tshooj ntawv kawm rau tej pawg muaj tsawg leej mam muab teem los ntawm nej tus me nyuam tus xib fwb.

MMSD Feem Tuav Kev Kawm Thaum Yau (Department of Early Learning) mam muab cov khoom siv rau cov yim neeg 4K uas muaj nyob tom nej tus me nyuam kawm ntawv lub tsev kawm phaj pib los yog qhov chaw ECE. Cov khoom yuav muaj xws li cov ntaub ntawv nqis tes ua kom nej thiab nej tus me nyuam kawm ntawv yuav muaj cuab kav koom tau rau txoj kev kawm nyob tom tsev.

Qhov kev tuaj kawm yuav ywj tau thiab tus me nyuam kawm ntawv yuav raug muab tuav tias tuaj tsuav cov yim neeg sib tham nrog lawv tus xib fwb 4K hauv Zoom, email, sau ntawv (text message) los yog hauv ReadyRosie qhov app kawm online xwb.

Ready Rosie

Ready Rosie Video Link

Cov Khoom Siv Pab Ntxiv

Niam Txiv Qhov Campus Lub Icon

Taug qab nej tus me nyuam txoj kev kawm hauv computer/online yooj yim nyob hauv Infinite Campus.
Muaj Infinite Campus nej yuav muaj peev xwm mus tau rau hauv nej tus me nyuam kawm ntawv lub caij nyoog kawm, txheeb xyuas nej tus me nyuam qhov kev tuaj kawm, cej luam qhov tsis tuaj kawm, thiab mus saib nej tus me nyuam kawm ntawv cov qhab nee.

Ntxiv Qhov IC App Rau Nej Lub Xov Tooj Li Cas

Qhov Kev Pab Niam Txiv Hauv Infinite Campus