Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online Cov Kev Pab - Qhia/Spark. Txhawb/Support. Kawm Tau Zoo/Succeed.

Zoo Siab Txais Tos Tuaj Rau MMSD Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online Qhov Chaw Muab Kev Pab!

Chav kawm qhov kev qhia ntawv lub quarter no txawv dua qhov peb txhua tus xav rau nruab siab, tab sis peb sawv daws sib koom rau qhov no ua ke. Peb tau tsim qhov webpage no los txhawb nej thiab xyuas meej kom nej tsev neeg nkag siab cov kev npaj siab thiab tej yam yuav tau ua rau 2020-2021 qhov chaw kawm hauv computer/online.

Thaum qhov kev kawm hauv computer/online muaj kev ywj mus cia cov neeg tuaj kawm, tej yam yuav nyob tib yam li no mus; xws li kev sib txuas lus xwm yeem nrog nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv, tsom kwm nraim nej cov me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm thiab txoj kev koom siab, thiab txhawb nej tus me nyuam kawm ntawv txoj kev noj qab nyob zoo txhua yam thiab siab ntsws kev nyab xeeb.

Mus kawm ntxiv txog cov kev siv kawm digital (digital platforms) uas nej cov me nyuam kawm ntawv yuav siv rau xyoo no, peb cov kev tswj qhov kev tuaj kawm thiab qhov kev muab qhab nee tshiab, thiab mus saib tej yam yuav pab tau qhov npaj nej tus me nyuam hnub kawm li cas. Peb xav kom nej ua tau feem ntau ntawm nej txoj kev kawm hauv computer/online uas yog siv thiab swm rau ntau hom kev siv thiab kev pab nyob online uas muab teev ntawm no rau nej.

4K - Children Playing

ReadyRosie yog ib qhov kev siv los pab kawm ua ke uas muaj videos lom zem thiab muaj cov kev npaj kawm ntaub ntawv (strategic activities) rau cov niam txiv los ua nrog kawv cov me nyuam nyob tom tsev txhawb txoj kev kawm zoo nyob hauv tsev kawm ntawv. Cov yim neeg muaj cov me nyuam kawm 4K yuav tau txais ib tsab email caw tuaj tom lawv tus xib fwb tuaj nrog ib qhov link mus teev cov ntsiab ntawv kawm txhua hnub.

Ready Rosie

Ready Rosie Qhov Video Link

K-5 - Smiling Children

Seesaw yog ib qhov teev cov ntaub natwv tseg digital (digital portfolio) rau peb cov me nyuam qib K-5 los tsim lawv txoj kev kawm, xa lawv tej ntaub ntawv kawm rov qab mus, thiab sib qhia lawv txoj kawm nrog lawv cov xib fwb, cov phooj ywg hauv chav kawm, thiab cov niam txiv uas yog siv cov duab, videos, cov suab kaw tseg, thiab sau ntawv (text). Yuav kom pab txuas tau rau nej tus me nyuam qhov teev cov ntaub ntawv tseg (portfolio), thov hais mus rau nej tus me nyuam tus xib fwb.

Seesaw Logo

Seesaw Qhov Video Link

6-12 - Older Students Studying

Google Classroom cia cov me nyuam kawm ntawv los taug qab lawv tej ntaub ntawv ua hauv chav kawm thiab muab tej ntaub ntawv muab rau ua xa rov mus; mus saib cov lus hais thiab cov qhab nee, sib qhia cov kev pab thiab cov kev sib tham mus los nrog lawv cov phooj ywg kawm ua ke thiab cov xib fwb. Nej yuav tau mus muab tus class code ntawm nej tus me ntawm nej tus me nyuam kawm ntawv cov xib fwb thiaj koom tau rau hauv chav kawm thiab nkag tau mus rau hauv cov ntsiab ntawv kawm.

Google Classroom

Google Classroom Qhov Video Link

8 Tej Yam Yuav Pab Tau Kom Huaj Vam Hauv Txoj Kev Kawm Hauv Computer/Online

Mus txheeb xyuas 8 hom kev pab (technigues) no rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg tsis yog kom nyob taus hauv qhov kev kawm hauv computer/online xwb, tab sis ua tau kom huaj vam! Lawv muab kev pab tswv yim kom txo tau cov kev cuam tshuam, tsim muaj qhov chaw kawm ntsiag to, muaj caij so, txuas tau nrog cov phooj ywg hauv computer/online, tswj tau lub sij hawm nyob hauv computer, sib nug moo tau nrog lwm cov niam txiv thiab lwm cov neeg saib xyuas, tswj tau lub caij nyoog thiab muaj tau sij hawm lom zem!

Rab Diav Rawg & Rab Diav

MMSD yuav muab zaub mov ntawm ntug kev rau 40 lub tsev kawm ntawv pib txij lub Cuaj Hlis 8, 2020 mus. Nej yuav xaj cov zaub mov nyob online ua ntej tau tab sis nws yuav kuj tsis tas yuav xaj los tau.

Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online – Tus me nyuam kawm ntawv hnub kawm. Yav Sawv Ntxov: Nyob zoo sawv ntxov – Sawv los & hnav ris tsho! Noj tshais. Npaj nej lub sij hawm – Teeb/npaj nej qhov chaw, txheeb email & Chav Kawm cov kev txhaj tawm. Ua cov ntaub ntawv muab rau ua. So – Noj khoom txom ncauj, ncab ib ce, mloog suab paj nruag, tham nrog tej tug phooj ywg, thiab lwm yam. Cov Kev Kawm (Academics) – Ua cov ntaub ntawv muab rau ua. Noj sus! Yav Tav Su: Ncig mus los! – Mus taug kev, seev cev mus los, khiav, los yog ua tej qhov kev qoj ib ce nyob online. Sib Tham Mus Los – Txheeb nej li email, xa lus nug mus rau tej tus xib fwb. Cov Kev Kawm (Academics) – Ua cov ntaub ntawv muab rau ua – Mus mus lam cua tshiab & kom nyab xeeb. Yav Tsaus Ntuj: Tsev Neeg & Cov Phooj Ywg – Sib txuas nrog lwm tus neeg! Koom noj nej pluas hmo. Ua si (Play games)!  Rov Txhab Dag Zog (Recharge)! – Saib xyuas nej tus kheej & pw tsaug zog kom txaus!