report cards banner

Los Mus Kawm Txog MMSD Phaj Pib Cov Ntawv Cej Luam

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) Phaj Pib Cov Ntawv Cej Luam qhov website. Nyob hauv cov links hauv qab no, cov yim neeg yuav mus saib tau cov ntsiab lus hais txog cov ntawv cej luam thiab cov rooj sab laj nrog rau cov duab videos thiab ntau yam ntxiv. Cov tsev kawm ntawv muaj qhov mus saib tau cov ntaub ntawv pab thiab cov cuab yeej siv tseem ceeb los mus txhawb peb cov hauj lwm hais txog qib K-5 qhov kev cej luam tshiab thiab me nyuam kawm ntawv cov kev kawm.