Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv ziag no siv daim ntawv cej luam tshiab raws cov qauv kawm rau cov me nyuam kawm ntawv phaj pib txhua tus. Tsis muab cov qhab nee (1-4) rau lawm, cov xib fwb qib K-5 yuav cej luam txog koj tus me nyuam txoj kev kawm mus rau qib duas kawm cov kev npaj siab, los yog cov qauv, uas cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum duav tau rau thaum kawg ntawm lub xyoo kawm.

Cov ntawv cej luam tshiab raws cov qauv yuav pab tau ntau txoj kev. Lawv muab tau txoj kev sib txuas lus zoo dua thiab raug dua rau cov yim neeg, lawv haum rau cheeb tsam tsev kawm ntawv cov ntawv kawm thiab chav kawm cov kev npaj siab kom ua, thiab lawv xyuas rau koj tus me nyuam qhov ua tau thiab qhov kawm tau zoo.

Hauv qab no koj yuav pom muaj cov ntaub ntawv pab los mus pab koj thiab koj tus me nyuam kom nkag siab tej yam cov ntawv cej luam tshiab txhais li cas thiab ntsuas li cas. Saib ib daim ntawv cej luam piv txwv rau txhua qib kawm; saib cov duab videos; rub (download) cov ntaub ntawv pab txhua yam xws li daim ntawv cob qhia thiab cov Lus Sawv Daws Nyiam Nug rau cov yim neeg, daim ntawv cob qhia me ntsis txog cov ntawv siv los pab (a quick-reference guide), thiab daim ntawv kem nplooj ntawv (bookmarks); los yog cov ntaub ntawv muab los siv los pab (reference materials) uas koj yuav muaj cuab kav siv tau los mus cob qhia txoj kev sib tham nyob tom niam txiv/xib fwb lub rooj sab laj tom ntej no.